Handelsbetingelser

1: Generelt
1.1
Nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Marketing – Partners IVS, CVR-nr. 38298704 (herefter benævnt ”MP eller Marketing – Partners”) som sælger og kunden (herefter benævnt ”Køber”). MP og Køber bliver tilsammen benævnt Parterne. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er accepteret af køber og udleveret til køber ved aftalens indgåelse. Det er de til enhver tid gældende salgs- og leveringsbetingelser der finder anvendelse mellem parterne.
1.2
Enhver aftale om levering med Marketing – Partners, sker på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, der er bindende for alle aftaler mellem parterne og dermed tilsidesætter alle aftaler og sædvaner, som er i strid med betingelserne, herunder betingelser udarbejdet og fremsendt af Køber, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af den af Marketing – Partners fremsendte aftalebekræftelse.
1.3
De til enhver tid gældende betingelser kan findes på http://marketing-partners.dk/leverings-betingelser/

2: Indgåelse
2.1
Marketing – Partners bliver tidligst forpligtet ved sit tilbud, uanset hvorledes disse betegnes, når Marketing – Partners har afsendt sin aftalebekræftelse. Marketing – Partners er berettiget til, indtil aftalebekræftelsen er kommet til Købers kundskab, at tilbagekalde de af Marketing – Partners fremsendte tilbud.
2.2
Når Køber har modtaget en aftalebekræftelse fra Marketing – Partners og bekræftet denne, har Køber accepteret de af Marketing – Partners fremsendte tilbud, medmindre Køber forinden og på anden vis har accepteret tilbuddet.
2.3
Hvor Købers loginoplysninger påkræves for at opfylde aftalen, skal loginoplysningerne fremsendes til Marketing – Partners senest 4 dage efter aftalebekræftelsen er modtaget. Der gives Marketing – Partners fuld dispositionsret over Købers konti – heriblandt Facebook – hvilket medfører, at Marketing – Partners er berettiget til at deaktivere adgangen for andre kundeadministratorer.
2.4
Facebook Business manager skal udleveres af Kunden til Marketing – Partner, og er kundens eget ansvar at få udleveret dette. Marketing – Partner skal have adgang til Kundens Facebook Business Manager under hele samarbejdet ellers vil det aftale arbejde ikke kunne leveres.
2.5
I de tilfælde, hvor Køber skal vælge annoncegrupper, gennemgås valget heraf med en af Marketing – Partners konsulenter. Når konsulenten og Køber er enige om valgte annoncer, kan Køber ikke på et senere tidspunkt kræve yderligere eller ændringer i de annoncegrupper som er tilføjet eller valgt. De valgte annoncer vil være ens i den pågældende bindingsperiode max á 12 måneder, hvorefter det er Kundens ansvar at få sendt nyt materiale såfremt der ønsket nye annoncer.
2.6
Der fremgår, at tilbuddet som kommer fra Marketing – Partners indeholder 12 annoncer pr. kvartal. Der pointeres, at der ikke er ret til 12 forskellige annoncer i det pågældende kvartal, men at det er de samme 4 annoncer, som kører hvert kvartal. Eksempel: 4 annoncer, som kører månedligt i 3 måneder, hvilket er svarende til 12 annoncer.

3: Opsigelse
3.1
For samtlige Facebook-pakker er der en bindingsperiode på minimum 12 måneder, medmindre Parterne har aftalt en anden bindingsperiode, som dermed vil fremgå i kontrakten. I bindingsperioden er aftalen af begge Parter uopsigelig, med mindre Køber misligholder nærværende betingelser kan Marketing – Partners opsige samarbejdet.
3.2

Begge Parter er berettiget til at opsige aftalen med 3 måneds varsel til udgangen af en måned efter endt bindingsperiode. Opsigelsen er kun gyldig, hvis den bliver fremsendt på skrift.
3.3
For andre aftaler med Marketing – Partners er bindingsperioden anført under de pågældende tilbud. Hvor der er angivet en bindingsperiode, kan ingen af Parterne opsige aftalen i bindingsperioden, også kaldet aftaleperioden.
3.4
Såfremt Køber vil opsige aftalen med Marketing – Partners, skal Køber senest 1 måned før bindingsperiodens udløb skriftligt meddele til Marketing – Partners, at aftalen opsiges. Hos Marketing – Partners er opsigelsesvarsel på 3 måneder. Har Marketing – Partners ikke rettidigt modtaget en sådan opsigelse fortsætter aftalen efter bindingsperioden i en ny bindingsperiode á 12 måneder uagtet tidligere bindingsperiode. Herefter kan aftalen opsiges skriftligt med 3 måneds varsel til udgangen af en måned.
3.5
Såfremt der ikke er angivet en bindingsperiode ved en løbende ydelse, er begge Parter berettiget til at opsige aftalen med 3 måneds varsel til udgangen af en måned.

4: Priser
4.1
Alle priser er angivet ekskl. moms. og i DKK.
4.2
Marketing – Partners er berettiget til at opkræve et oprettelsesgebyr.
4.3
Marketing – Partners er berettiget til at kræve et særskilt honorar for teknisk assistance ved installation af software, tilretninger på kundens hjemmeside og øvrig teknisk assistance.
4.4
Såfremt der i aftaleperioden eller ved aftaleindgåelsen indtræder prisstigninger hos de leverandører, som Marketing – Partners anvender til opfyldelse af aftalen med Kunden, er Marketing – Partners berettiget til at regulere prisen for sådanne dokumenterede omkostningsstigninger. Skulle der forekomme prisstigninger, vil alle de berørte Kunder blive oplyst pr. mail med ændringen i pris. Skulle ovenstående forekomme har Kunden ret til at komme ud af aftalen på trods af binding. Der vil denne situation refereres op til punkt 3.2 ift. opsigelse af aftalen.
4.5
Marketing – Partners er berettiget til, at fakturere Køber straks, medmindre anden aftale er indgået. Betalingsbetingelserne forefindes på fakturaen. Marketing – Partners er tillige berettiget til at kræve et depositum hos Køber ved aftaler med en bindingsperiode, eller ved køb hvor købesummen udgør et beløb større end kr. 10.000 ekskl. moms.

5: Betalingsbetingelser
5.1

Ved overskridelse af den på fakturaen angivne forfaldsdag, tillægges fakturabeløbet rente i henhold til Renteloven med Nationalbankens officielle
udlånsrente + 7% p.a.
5.2
Ved fremsendelse af betalingspåmindelser beregnes et rykkergebyr på kr. 100,00 pr. betalingspåmindelse ligesom Marketing – Partners er berettiget til at kræve kompensationsgebyr på kr. 310,00. Ved betalingsmisligholdelse er Marketing – Partners berettiget til at kræve Marketing – Partners omkostninger til inkasso ved advokat dækket fuldt ud ogsåledes ikke kun de ved Renteloven fastsatte maksimumtakster.
5.3
Der er mulighed for betaling med Kreditkort. De data, som Køber oplyser i forbindelse med betaling med betalingskort, er krypterede (SSL). Det betyder, at Købers betalingsinformationer på intet tidspunkt afsløres for Marketing – Partners eller anden tredjemand.

6: Leveringsbetingelser
6.1
Køber forpligter sig til inden for 4 dage fra aftalens indgåelse, at levere nødvendigt materiale, herunder billeder, tekst, loginoplysninger, uden dette er en udtømmende liste, der er anset som nødvendige for udførelse af Marketing – Partners arbejde. Sker leveringen af materiale fra Køber ikke inden 4 dage, kan Marketing – Partners herved ikke ikke stå til ansvar for udførelse af aftalte arbejde, hvorpå alt garanti for fastsatte mål, yderligere garantier, ROI garanti og deslige ligeledes vil frafalde og vil derfor heller ikke fakturere anderledes end først aftalt. Marketing – Partners kan ligeledes kræve depositum for hele aftaleperiodens fulde beløb til forfald indenfor maks 4 bankdage.
6.2
Medmindre Parterne har aftalt en leveringsdato, sker levering under hensyntagen til leveringstider fra eventuelle underleverandører. Der som Køber ikke har modtaget opstart af det aftalte inden 60 dage efter aftaleindgåelsen, er Køber berettiget til at hæve aftalen.

7: Force Majeure
7.1
Marketing – Partners er ikke erstatningspligtig for manglende opfyldelse af Marketing – Partners forpligtelser, såfremt Marketing – Partners kan godtgøre at dette skyldes en hindring uden for Marketing – Partners kontrol så som, men ikke begrænset til, krig, krigslignende situationer, brand, strejke, lockout, forsinket eller mangelfuld levering af materiale fra Køber, underleverandører, hackerangreb, servernedbrud, nedbrud af elektricitet og nedbrud af internetforbindelse.
7.2
I så fald er Marketing – Partners berettiget til at forlænge leveringstiden tilsvarende eller til at hæve aftalen. Så snart hindringen er ophørt, er hver af Parterne forpligtet ifølge aftalen. En hindring på mere end 3 måneder berettiger hver af Parterne til at hæve aftalen.


8: Reklamations- undersøgelsespligt
8.1
Køber er pligtig til at undersøge det leverede straks ved modtagelsen og at reklamere over enhver mangel skal ske straks og senest inden for 5 antal dage Køber blev bekendt eller burde være bekendt med manglen. Overholder Køber ikke de anførte frister, fortaber Køber retten til at gøre manglen gældende.

9: Misligholdelse
9.1
Såfremt Køber væsentlig misligholder nærværende handels- og leveringsbetingelser og misligholdelsen ikke er afhjulpet med det samme efter at Marketing – Partners har fremsendt påkravsskrivelse om at afhjælpe misligholdelsen, er Marketing – Partners berettiget til og uden ugrundet ophold, at hæve aftalen og eller fakturer et depositum på hele aftaleperiodens fulde beløb.
9.2
Som væsentlig misligholdelse anses, men ikke udtømmende:
– 9.2.1 Købers manglende betaling,
– 9.2.2 Købers ændring af loginoplysninger i aftaleperioden, jf. pkt. 2.3
– 9.2.3 Øvrige hindringer, som kan tilregnes Køber og som forhindrer Marketing – Partners i at opfylde aftalen, herved manglende fremsendt materiale, heriblandt billeder, tekst, loginoplysninger.
– 9.2.4 Køber ikke er kontaktbar eller dialogbåren til forud aftalte kontakt tidspunkt, heriblandt opstartsmøde, skypemøde, telefonmøde, men ikke en udtømmende liste.
– 9.2.5 Køber nægter dialog i det hele taget.
9.3
Dersom Køber væsentlig misligholder nærværende betingelser, er Marketing – Partners, foruden at hæve aftalen, berettiget til at fakturere i overensstemmelse med, at aftalen var opfyldt. For løbende ydelser med en bindingsperiode indebærer dette, at Marketing – Partners er berettiget til at fakturere for hele bindingsperiodens fulde beløb, uagtet at bindingsperioden endnu ikke er udløbet.

10: Ansvarsbegrænsning
10.1
Marketing – Partners erstatningsansvar er maksimeret til 10 % af fakturaprisen for det mangelfulde, og Marketing – Partners kan under ingen omstændigheder gøres erstatningsansvarlig for indirekte tab, såsom driftstab, avancetab, tab af data, tab af goodwill eller øvrige tab.
10.2
Såfremt Marketing – Partners anvender et søgeord i kundens kampagner eller markedsføringsmateriale, der udgør et forretningskendetegn eller er i strid med markedsføringsloven, eller anvender et søgeord der på anden måde krænker en tredjemands immaterielle rettigheder, kan Marketing – Partners ikke gøres erstatningsansvarlig herfor.
10.3
Marketing – Partners er tillige berettiget til uden videre varsel og uden tilbagebetalingspligt at ændre eller afbryde kampagner, som er i strid med god markedsføringsskik, redelig handlemåde eller tredjemands immaterielle rettigheder.

11: Lovvalg og voldgift
11.1
Eventuelle tvister, som opstår vedrørende nærværende betingelser skal afgøres efter dansk retsregler og ved byretten i Odense.

12: Markedsføringskonti
12.1
I tilfælde af opsigelse eller ophævelse af aftalen, vil Marketing – Partners lade Facebook annoncer og deslige køre uændret videre uden at pause aktiviteterne, medmindre Køber forud for opsigelsen henholdsvis ophævelsen har instrueret Marketing – Partners i andet.

Close Menu